Закон за движение по пътищата

Глава първа

Общи приложения

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Глава трета

Пътни превозни средства

Глава четвърта

Правоспособност на водачите на ППС

Глава пета

Права и задължение на службите за контрол

Глава шеста

Принудителни административни мерки

Глава седма

Административно - наказателна отговорност

 

Допълнителни разпоредби

 

Предходни и заключителни разпоредби