Закон за движение по пътищата

Глава първа

Общи приложения

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Глава трета

Пътни превозни средства

Чл. 138

 1. (1) На пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само пътни превозни средства, които отговарят на изискванията на производителя за експлоатация, на този закон и на издадените въз основа на него актове.
 2. (2) Изискванията за експлоатация, определени от производителя, трябва да съответстват на условията за типово одобрение на Европейския съюз.
 3. (3) Министърът на транспорта определя условията и реда за одобряване на типовете пътни превозни средства.

Чл. 139

 1. (1) Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат:
  1. 1. технически изправни;
  2. 2. с размери, маса и натоварване на ос, които не надвишават нормите, установени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и с товари, които не представляват опасност за участниците в движението.
 2. (2) Движението на пътни превозни средства с размери, маса и натоварване на ос, надвишаващи нормите, определени по реда на ал. 1, т. 2, както и превозването на опасни товари, се извършва по ред, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на транспорта, с министъра на околната среда и водите и с министъра на вътрешните работи.

Чл. 140

 1. (1) По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.
 2. (2) Редът за регистриране и за отчет на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, и за тяхното маркиране се определя от министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта и с министъра на отбраната.
 3. (3) Редът за регистриране и отчет на превозните средства - собственост на чуждестранни физически и юридически лица, се съгласува с министъра на външните работи.
 4. (4) Моторните превозни средства от поделенията на Въоръжените сили се регистрират и отчитат по ред, определен от съответния министър или ръководител на ведомството. формата, размерът и видът на регистрационните номера за тези превозни средства се съгласуват с министъра на вътрешните работи.

Чл. 141

 1. (1) За всяко регистрирано моторно превозно средство се издава свидетелство за регистрация с безсрочна или с временна валидност по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.
 2. (2) Дубликат на свидетелството за регистрация на пътно превозно средство се издава, когато свидетелството е изгубено, откраднато или унищожено, за което собственикът на превозното средство подписва декларация.

Чл. 142

 1. Министърът на вътрешните работи определя ред за служебно предоставяне и за предоставяне срещу заплащане на данни за регистрираните пътни превозни средства на заинтересованите лица. Службата за регистриране е задължена, когато предава данни от регистъра, да води записи, които да съдържат информация за предадените данни, момента на предаването им, данни за заявителя на справката и целите, за които се искат данните.

Чл. 143

 1. (1) Пътно превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на рамата (шасито) на превозното средство.
 2. (2) Забранява се изменението, подмяната или заличаването на идентификационния номер на рамата (шасито) на превозно средство.
 3. (3) Пътно превозно средство с подменен, заличен или повреден идентификационен номер не се регистрира, докато не бъде установен автентичният идентификационен номер, поставен от производителя.
 4. (4) Възстановяването на идентификационния номер се извършва по ред, определен от министъра на вътрешните работи.
 5. (5) Снемането от отчет на регистрирано пътно превозно средство се извършва след отбелязване в свидетелството за регистрация, че табелите с регистрационните номера на това превозно средство са върнати в съответната служба, където то е регистрирано.
 6. (6) С искането за снемане от отчет се представят доказателства, че пътното превозно средство е прието за разкомплектуване и съхраняване в определено за това място или в частен имот.

Чл. 144

 1. (1) Собствеността на моторните превозни средства се прехвърля с писмен договор.
 2. (2) При прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 куб. см подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени.

Чл. 145

 1. (1) При промяна на собствеността на регистрирано пътно превозно средство праводателят в двуседмичен срок предоставя на службата, издала регистрационния номер, копие от договора за прехвърляне на собствеността с данните на приобретателя.
 2. (2) Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в двуседмичен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя.
 3. (3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага по отношение на праводателя, когато отчуждаването е извършено чрез публична продажба.

Чл. 146

 1. Изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства се извършва по ред, определен от министъра на транспорта.

Чл. 147

 1. (1) Регистрираните пътни превозни средства подлежат на задължител'ен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. Редът за извършване на този преглед се определя oт министъра на транспорта.
 2. (2) Прегледът за техническа изправност обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове от моторните превозни средства и изправността на шумозаглушителните им устройства.

Чл. 148

 1. (1) Министърът на транспорта определя условията и реда за издаване на разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, както и за извършването на ремонт и техническо обслужване срещу заплащане на пътни превозни средства, участващи в движението по пътищата, отворени за обществено ползване.
 2. (2) Подвижна автосервизна дейност за оказване на пътна помощ може да се извършва след получаване на разрешение, издадено от Министерството на транспорта.

Чл. 149

 1. Моторните превозни средства се делят на следните категории, означени с латински букви:
 2.  
 3. Категория Моторни превозни средства
  А мотоциклети
  М мотопеди
  B автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство
  C товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг
  D автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към тях е забранено
  B + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато: а) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг; б) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство
  C + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг
  D + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория О и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг
  T TКТ колесни трактори
  TТБ тролейбуси
  TТМ трамвайните мотриси

Глава четвърта

Правоспособност на водачите на ППС

Глава пета

Права и задължение на службите за контрол

Глава шеста

Принудителни административни мерки

Глава седма

Административно - наказателна отговорност

 

Допълнителни разпоредби

 

Предходни и заключителни разпоредби