Закон за движение по пътищата

Глава първа

Общи приложения

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Глава трета

Пътни превозни средства

Глава четвърта

Правоспособност на водачите на ППС

Глава пета

Права и задължение на службите за контрол

Глава шеста

Принудителни административни мерки

Чл. 171

 1. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:
  1. 1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:
   1. а) за когото видимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическите изисквания - до отпадане на основанието за това;
   2. б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда или е под въздействието на друго упойващо вещество - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 6 месеца;
   3. в) който поради незнание е извършил немаловажно нарушение на правилата за движение - до успешно полагане на проверочен изпит;
  2. 2. временно спиране от движение на моторно превозно средство:
   1. а) до отстраняване на неизправността, когато моторното превозно средство е технически неизправно, включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение;
   2. б) до отстраняване на несъответствието, когато моторното превозно средство превозва опасен товар, но не отговаря на изискванията за класа и вида на превозвания товар;
   3. в) на собственик, който няма задължителна застраховка „Гражданска отговорност" - до сключването й.
  3. 3. задържане на отговорно пазене до установяване на собствеността на регистрирано или подлежащо на регистриране пътно превозно средство, на което идентификационният номер на рамата (шасито), поставен от производителя, липсва поради заличаване или отстраняване, или е променен;
  4. 4. изземване на свидетелството за управление на лице, което не е изпълнило задължението си по Член 157, ал. 4;
  5. 5. преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е:
   1. а) паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;
   2. б) паркирано в нарушение на правилата за движение и създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; в този случай лицата по Чл.168 уведомяват районното полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът, за новото местоположение на превозното средство; разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното полицейско управление;
   3. в) без табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.

Чл. 172

 1. (1) Принудителните административни мерки по Член 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква „а" се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност.
 2. (2) Обжалването на заповедите по ал. 1 се извършва по реда на Закона за административното производство.
 3. (3) Подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка.

Чл. 173

 1. Когато за преминаването по пътя на превозни средства на спешната медицинска помощ, противопожарната охрана или на полицията се налага преместването на неправилно паркирани превозни средства, на собствениците на тези превозни средства не се полага обезщетение, включително и застрахователно, ако на преместените превозни средства са нанесени щети.

Глава седма

Административно - наказателна отговорност

 

Допълнителни разпоредби

 

Предходни и заключителни разпоредби