Закон за движение по пътищата

Глава първа

Общи приложения

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Глава трета

Пътни превозни средства

Глава четвърта

Правоспособност на водачите на ППС

Глава пета

Права и задължение на службите за контрол

Глава шеста

Принудителни административни мерки

Глава седма

Административно - наказателна отговорност

Чл. 174

 1. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок до 1 година и глоба от 50 до 150 лв., който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително.
 2. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца до 2 години и глоба от 100 до 250 лв.
 3. (3) Водач на моторно превозно средство, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца до 2 години и глоба от 200 до 500 лв.
 4. (4) Редът, по който се установява употребата на алкохол или друго упойващо вещество, се определя от министъра на здравеопазването, от министъра на вътрешните работи и от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция.

Чл. 175

 1. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба до 100 лв. водач, който:
  1. 1. управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред иликоето е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;
  2. 2. използва светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобили със специален режим на движение, без да има такова право;
  3. 3. откаже да предаде документите си на органите за контрол или по какъвто и да е начин осуети извършването на проверка от органите за контрол;
  4. 4. откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението;
  5. 5. наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие;
  6. 6. при пътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже необходимото съдействие с моторното превозно средство.
 2. (2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 1 месец до 1 година и глоба от 50 до 150 лева.

Чл. 176

 1. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок до 6 месеца или с глоба от 100 до 300 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар.
 2. (2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца до 1 година и глоба от 200 до 400 лв.

Чл. 177

 1. (1) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв.:
  1. 1. който управлява моторно превозно средство без да притежава съответно свидетелство за управление или то е отнето по реданаЧлен 171, т. 4;
  2. 2. който управлява моторно превозно средство, за което знае, че идентификационният номер на рамата (шасито), поставена от производителя, липсва поради заличаване или отстраняване, или е променен;
  3. 3. собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол или друго упойващо вещество;
  4. 4. който управлява пътно превозно средство, което е извънгабаритно, без да спазва установения за това ред;
  5. 5. който управлява моторно превозно средство, спряно от движение, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи;
  6. 6. който премахне, премести или повреди поставен на пътя пътен знак, без да е създадена при това опасност за живота или имуществото на трети лица;
  7. 7. който извършва без разрешение ремонт или техническо обслужване на пътни превозни средства срещу заплащане;
  8. 8. който без разрешение провежда курсове за подготовка или допълнително обучение на водачи;
  9. 9. който с превозно средство прегради път с цел да попречи на нормалното движение по него или на манифестация, процесия, състезание и други подобни;
  10. 10. длъжностно лице, което е предупредено и не предприеме незабавно мерки за обезопасяване и отстраняване на препятствие по пътя, застрашаващо движението.
 2. (2) Когато нарушението по ал. 1, т. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба от 200 до 500 лева.

Чл. 178

 1. Наказва се с глоба от 100 до 1 000 лв.:
  1. 1. който извърши некачествен ремонт на пътно превозно средство, с което е застрашена безопасността на движението или вследствие на което е настъпило пътно транспортно произшествие; със същото наказание се наказва и ръководителят на предприятието, където е извършен ремонтът;
  2. 2. който, без да спазва установения ред, комплектува с основни агрегати от различни модели или изменя конструкцията на моторно превозно средство;
  3. 3. който нареди да се ремонтира път или да се постави съоръжение или препятствие по него, без да е взел мерки за осигуряване на безопасността на движението;
  4. 4. който при превозване на опасен товар нарушава правилата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АОП) (ДВ, бр. 73 от 1995 г.).

Чл. 179

 1. Наказва се с глоба от 50 до 150 лв.:
  1. 1. водач, който не е означил по установения начин принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или не е взел мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението;
  2. 2. който изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, които създават опасност за движението;
  3. 3. собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение;
  4. 4. който управлява технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване;
  5. 5. който не спазва сигналите на пътните светофари, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението;
  6. 6. който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.

Чл. 180

 1. (1) Наказва се с глоба до 100 лв. водач, който:
  1. 1. наруши правилата за използване светлините на пътно превозно средство за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или управлява технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по Член 179, т. 4, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за дви-жението;
  2. 2. който откаже превоз на представител на службите за контрол по този закон с моторно превозно средство за обществен превоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили.
 2. (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на:
  1. 1. праводателя, който при отчуждаване на регистрирано моторно превозно средство не съобщи в определения срок на службата, издала регистрационния номер на отчужденото превозно средство, данните на приобретателя; същото наказание се налага и на приобретателя на регистрирано пътно превозно средство, който в определения срок не съобщи по местоживеене на службата за регистрация за придобитата собственост;
  2. 2. собственика на моторно превозно средство с алармена инсталация, която се включва без основателна причина или сигналите на която наподобяват на тези, подавани от пътните превозни средства със специален режим на движение.

Чл. 181

 1. Наказва се с глоба до 50 лв.:
  1. 1. собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед;
  2. 2. който използва устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на моторните превозните средства;
  3. 3. водач, който не носи определените за носене документи във връзка с извършвания превоз;
  4. 4. водач, който управлява моторно превозно средство за обществен превоз повече от законоустановеното работно време, както и водач, който управлява моторно превозно средство в болестно или друго състояние, което създава опасност за движението;
  5. 5. водач, който не спре двигателя, когато моторното превозно средство е в престой или е паркирано, освен ако работата му е необходима за извършване на товарно-разтоварна или друга технологична дейност;
  6. 6. водач, който управлява моторно превозно средство с емисии на вредни вещества над установените норми или с неизправно шумозаглушително устройство.

Чл. 182

 1. (1) Който превиши разрешената максимална скорост, се наказва с глоба, както следва:
  1. 1. за превишаване до 20 км/ч - 5 лв;
  2. 2. за превишаване от 20 до 30 км/ч включително -10 лв.:
  3. 3. за превишаване от 30 до 40 км/ч включително - 20 лв.;
  4. 4. за превишаване от 40 до 50 км/ч включително - 30 лв.;
  5. 5. за превишаване над 50 км/ч - 50 лв.
 2. (2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с техническо средство, фиксиращо скоростта, датата и точния час.

Чл. 183

 1. (1) Наказва се с глоба 5 лв. водач, който:
  1. 1. не носи определените документи - свидетелство за управление, свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство, документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност" или други документи, определен от този закон или от други нормативни актове;
  2. 2. неправилно използва звуков сигнал в населено място;
  3. 3. управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер;
  4. 4. не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска.
 2. (2) Наказва се с глоба 10 лв. водач, който:
  1. 1. неправилно престоява или е паркирал неправилно;
  2. 2. нарушава правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение;
  3. 3. не спира на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", неправилно се включва в движението, неправилно се престроява, неправилно изпреварва или не слазва предимството на друг участник в движението;
  4. 4. управлява моторно превозно средство с износени гуми;
  5. 5. неправилно преминава покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус, който превозва деца;
  6. 6. управлява превозно средство с неукрепен товар, с което се създава опасност за други участници в движението;
  7. 7. управлява превозно средство с натоварване на която и да е от осите, надвишаващо предписаните норми с повече от 10 на сто;
  8. 8. управлява превозно средство с необозначен по определения ред товар, който излиза отстрани на превозното средство с по-вече от 0,20 метра, а отпред или отзад - с повече от 1 метър.
 3. (3) Наказва се с глоба 15 лв. водач, който:
  1. 1. управлява превозно средство без необходимите светлини;
  2. 2. неправилно паркира върху тротоара;
  3. 3. неправилно преминава през пешеходна пътека;
  4. 4. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
  5. 5. навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път;
  6. 6. при неправилно изпреварване създава опасност за движението;
  7. 7. управлява превозно средство с неизправности или повреди, които могат да застрашат сигурността на движението.

Чл. 184

 1. (1) Наказва се с глоба до 30 лв.:
  1. 1.водач на пътно превозно средство, което не е моторно, както и водач на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни животни или на стада, който наруши правилата за движението по пътищата;
  2. 2. водач или пътник, който изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя.
 2. (2) С глоба до 5 лв. се наказва пешеходец, който наруши правата за движение.
 3. (3) С глоба до 5 лв. се наказва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска.
 4. (4) Когато в резултат на нарушението по алинеи 1 и 2 са причинени вреди на пътното превозно средство, на пътници или на други лица, нарушителят се наказва с глоба от 5 до 20 лв.

Чл. 185

 1. За нарушение на този закон и на издадени въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв.

Чл. 186

 1. (1) За маловажни случаи на нарушения, установени при извършването им, на място може да се налага глоба с фиш до 15 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни за самоличността на служителя, който е наложил глобата, за самоличността на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпореди и размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, който е наложил глобата и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата и се изпраща за изпълнение на съответната служба, съгласно Закона за събиране на държавните вземания. На нарушителя се дава копие от фиша, за да може да заплати глобата доброволно в съответната община по местоживеене.
 2. (2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.
 3. (3) фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат марки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.

Чл. 187

 1. Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по този закон, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.

Чл. 188

 1. Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

Чл. 189

 1. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон.
 2. (2) Редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.
 3. (3) Свидетел по акта може да бъде и служебно лице.
 4. (4) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от министъра на транспорта и от кметовете на общините или от определени от тях длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.
 5. (5) В случаите по Член 177, т. 7 от закона с наказателното постановление наказващият орган се произнася и по размера на обезщетението за причинените вреди.
 6. (6) За неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 190

 1. (1) След влизането в сила на наказателно постановление, с което се налага наказание на водач или собственик на моторно превозно средство, препис от него се предоставя на съответното поделение на Министерството на вътрешните работи, където се водят на отчет водачът и моторното превозно средство. Иззетите в този случай свидетелства за управление се изпращат на съответната служба на Министерството на вътрешните работи за съхранение и отчет.
 2. (2) Наказанието "лишаване от право за управлява моторно превозно средство" тече от датата на изземването на свидетелството за управление.

 

Допълнителни разпоредби

 

Предходни и заключителни разпоредби