Закон за движение по пътищата

Глава първа

Общи приложения

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Глава трета

Пътни превозни средства

Глава четвърта

Правоспособност на водачите на ППС

Глава пета

Права и задължение на службите за контрол

Глава шеста

Принудителни административни мерки

Глава седма

Административно - наказателна отговорност

 

Допълнителни разпоредби

§1

 1. (1) Към Министъра на транспорта се създава специализиран орган за координиране на действията между държавните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.
 2. (2) функциите, задачите и редът за осъществяване на дейността на органа по ал. 1 се определят от Министерския съвет.

§2

 1. (1) Снетите от отчет пътни превозни средства се считат за отпадъци по смисъла на §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ДВ, бр. 86 от 1997 г.).
 2. (2) Министърът на транспорта и министърът на околната среда и водите определят условията и реда за разкомплектуване и съхранение на снетите от отчет пътни превозни средства, както и изискванията за специалните площадки за това при спазване на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.
 3. (3) Дейността по ал. 2 може да се осъществява от търговци върху собствени или наети терени въз основа на разрешение, издадено от министъра на околната среда и водите.
 4. (4) Общините се задължават да отреждат терени за осъществяване на дейността по ал. 2, когато тя се извършва от търговски дружества с общинско участие.

§3

 1. По всички проекти, свързани с организирането на движението по пътищата, при направено искане от страна на заинтересованите лица съответните служби на Министерството на вътрешните работи са длъжни в едномесечен срок да дадат писмено становище.

§4

 1. Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата.

§5

 1. Лицата, които се обучават за водачи на моторни превозни средства в организирани по съответния ред форми на обучение, не носят отговорност по този закон за пътнотранспортни произшествия, както и за последиците от тях, станали по време на практически занятия, освен ако са действали умишлено.

§6

 1. По смисъла на този закон:
  1. 1. "Път" е всяка земна площ или съоръжение, предназначени или обикновено използвани за движение на пътни превозни средства или на пешеходци. Към пътищата се приравняват и улиците.
  2. 2. "Пътна лента" е надлъжна част от пътя, очертана или не с маркировка и осигуряваща движението на недвуколесни пътни превозни средства в една посока едно след друго.
  3. 3. "Платно за движение" е общата широчина на пътните ленти. Пътят може да има няколко платна за движение, видимо отделени едно от друго.
  4. 4. "Граница на платното за движение" е линията, очертана или не с пътна маркировка, която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на пътното платно - банкет, тротоар, лента за принудително спиране и др. Линията, с която се очертава "BUS"-лентата, също е граница на платното за движение.
  5. 5. "Пътен банкет" е надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение. Банкетът може да бъде укрепен или неукрепен.
  6. 6. "Тротоар" е изградена, оградена или очертана с пътна маркировка надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение и предназначена само за движение на пешеходци.
  7. 7. "Пътно платно" е общата широчина на банкетите, тротоарите, платното за движение и островите на платното за движение.
  8. 8. "Кръстожище" е място, където два или повече пътя се пресичат, разделят се или се събират на едно ниво.
  9. 9. "Типове одобрение" е процедура за удостоверяване, че дадена група моторни превозни средства отговаря на техническите изисквания, на директивите и на проверките, изброени в типовия сертификат на Европейския съюз.
  10. 10. "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари.Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.
  11. 11. "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.
  12. 12. "Автомобил" е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В зависимост от предназначението си автомобилите биват:
   1. а) леки - за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;
   2. б) товарни - за превозване на товари и/или за теглене на ремарке;
   3. в) автобуси - за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача;
   4. г) специални - с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.
  13. 13. "Мотоциклет" е двуколесно пътно превозно средство с кош или без кош, което има двигател с работен обем над 50 куб. см. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства с три колела, чиято маса без товар не надвишава 400 кг, както и двуколесните пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято максимална конструктивна скорост надвишава 50 км/час.
  14. 14. "Мотопед" е дву- или триколесно пътно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 50 км/ч.
  15. 15. "Трактор" е моторно превозно средство, предназначено за извършване на специфични дейности, както и за теглене на товарни ремаркета. В движението по пътищата се допускат само колесните трактори. Към колесните трактори се приравняват и самоходните шасита.
  16. 16. "Самоходна машина" е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, селскостопанските и строителните машини и други подобни. Самоходната машина е малогабаритна, когато е с теглително усилие до 200 кг, максималната и скорост на движение е до 25 км/ч., колеята - до 900 мм, и масата без товар - до 900 кг.
  17. 17. "Ремарке" е пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено от моторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и полуремаркетата.
  18. 18. "Полуремарка" е пътно превозно средство, което се прикачва към моторно превозно средство така, че част от него лежи върху моторното превозно средство и значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар се носи от моторното превозно средство.
  19. 19. "Велосипед" е пътно превозно средство най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните колички.
  20. 20. "Състав от пътни превозни средства" са механично свързани пътни превозни средства, които участват в движението по пътищата като едно цяло.
  21. 21. "Категория на моторно превозно средство" е група моторни превозни средства, обединени съобразно предназначението им и конструктивните им особености.
  22. 22. "Натоварване на ос" е частта от масата с товар, която се носи от всяка ос на пътното превозно средство.
  23. 23. "Извънгабаритно пътно превозно средство" е пътно превозно средство (или състав от пътни превозни средства), което с товар или без товар надвишава допустимите размери и маса, определени по реда на чл, 139, ал. 1, т. 2.
  24. 24. "Бавно движещо се пътно превозно средство" е пътно превозно средство, което по конструктивни причини не може да се движи със скорост по-висока от 30 км/час. Към бавно движещите се пътни превозни средства се приравняват и тези, които поради характера на превозвания от тях товар не могат да се движат със скорост по-висока от 30 км/час.
  25. 25. "Водач" е лице, което управлява пътно превозно средство или води организирана група пешеходци, което води или кара впрегатни, товарни или ездитни животни или стада по пътищата.
  26. 26. "Пътник" е лице, което се намира във или на пътно превозно средство, но не участва в управлението му.
  27. 27. "Участник в пътнотранспортно произшествие" е всеки, който е пострадал при произшествието или с поведението си е допринесъл за настъпването му.
  28. 28. "Участник в движението" е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.
  29. 29. "Обществен превоз" е този, който се извършва с превозно средство срещу заплащане.
  30. 30. "Пътнотранспортно произшествие" е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.
  31. 31. "Предимство" е правото на един участник в движението да премине преди друг през дадено място от пътното платно.
  32. 32. "Маловажно" е нарушението, което, макар и с незначителни отклонения от нормативно предписаното поведение на участника в движението, при друга пътна обстановка би могло да доведе до настъпване на пътнотранспортно произшествие.
  33. 33. Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок, а в случаите по Член 174, ал. 2 - в 2-годишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение. Когато наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, срокът започва да тече от неговото изтърпяване.

 

Предходни и заключителни разпоредби