Закон за движение по пътищата

Глава първа

Общи приложения

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел първи

Общи правила

Раздел втори

Сигнали за регулиране на движението от упълномощените длъжностни лица. Пътни сфетофари. Пътни знаци. Пътна маркировка.

Раздел трети

Разположение на нерелсовите превозни средатва върху пътя.

Радел четвърти

Скорост и дистанция. Намалявне на скоростта.

Раздел пети

Маневри

Раздел шести

Сигнали подавани от участниците в движението.

Раздел седми

Завиване на дясно или наляво.

Раздел осми

Завиване в обратна посока. движение назад.

Раздел девети

Изпреварване.

Раздел десети

Разминаване.

Раздел единадесети

Преминаване през кръстовище.

Чл. 47

  1. Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство.

Чл. 48

  1.  
  2. На кръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна, а водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне релсовите пътни превозни средства, независимо от местоположението и посоката им на движение.

Чл. 49

  1.  
  2. Водач на пътно превозно средство, което излиза от земен път на път с настилка, е длъжен да пропусне движещите се по пътя с настилка пътни превозни средства и пешеходци.

Чл. 50

  1.  
  2. (1) На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство.
  3.  
  4. (2) Когато на кръстовище е указано, че пътят с предимство променя направлението си, водачите, които се намират на този път, се ръководят помежду си от правилата на Чл. 48. От същите правила се ръководят помежду си и водачите на превозните средства, които не се намират на пътя с предимство.
  5.  

Раздел дванадесети

Железопътен прелез.

Раздел тринадесети

Автомагистрала. Автомобилен път.

Раздел четиринадесети

Особени правила за движение в жилищна зона.

Раздел петнадесети

Особени правила за движение в тунел.

Раздел щестнадесети

Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

Раздел седемнадесети

Използване на светлините.

Раздел осемнадесети

Особени правила за движение за някои участници в движението.

Раздел деветнадесети

Престой. Паркиране.

Раздел двадесети

Задължение на водачите на пътни превозни средства.

Раздел двадесет и първи

Правила за движение на пешеходците.

Раздел двадесет и втори

Поведение на водачите към пешеходците.

Раздел двадесет и трети

Поведение при пътно транспортно произшествие.

Раздел двадесет и четвърти

Особени правила при превоз на пътници и товари.

Глава трета

Пътни превозни средства

Глава четвърта

Правоспособност на водачите на ППС

Глава пета

Права и задължение на службите за контрол

Глава шеста

Принудителни административни мерки

Глава седма

Административно - наказателна отговорност

 

Допълнителни разпоредби

 

Предходни и заключителни разпоредби