Закон за движение по пътищата

Глава първа

Общи приложения

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел първи

Общи правила

Раздел втори

Сигнали за регулиране на движението от упълномощените длъжностни лица. Пътни сфетофари. Пътни знаци. Пътна маркировка.

Раздел трети

Разположение на нерелсовите превозни средатва върху пътя.

Чл. 15

 1. (1) На пътя водачът на пътно превозно средство се движи възможно най-вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната свободна лента.
 2. (2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат и водачът на моторно превозно средство може да използва за движение най-удобната за него пътна лента в следните случаи:
  1.  
   1. 1. на пътно платно с три и повече пътни ленти за движение в една посока, когато техният брой специално е обозначен с пътен знак;
   2. 2. в населените места, на пътно платно с две или повече ленти за движение в една посока, обозначени с пътна маркировка; това правило не се прилага на автомагистрали и пътища, по които е разрешено движението на пътни превозни средства със скорост по-голяма от 80 км/ч;
   3. 3. когато навлизането по пътната лента се разрешава от светлинен сигнал.
 3.  
 4. (3) Броят на пътните ленти се определя от пътната маркировка или от пътен знак, а когато няма такива - от водачите, съобразно широчината на платното за движение, широчината на недвуколесните пътни превозни средства и от необходимото странично разстояние между тях.
 5. (4) Когато има път, платно за движение, пътна лента или алея, предназначени за движение на определени пътни превозни средства, водачите на тези превозни средства са длъжни да се движат по тях.
 6. (5) Когато няма специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на мотопеди, велосипеди и други немоторни превозни средства може да използват за движение разположения от дясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и ако това не пречи на другите участници в движението.

Чл. 16

 1. (1) На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено:
  1.  
  2. 1. когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне;
  3.  
  4. 2. когато платното за движение има три пътни ленти - да навлиза и да се движи в крайната лява лента; навлизането и движението от средната лента е разрешено само при изпреварване или заобикаляне;
  5.  
  6. 3. когато платното за движение има четири и повече пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентите за насрещно движение.
 2.  
 3. (2) На път с две или три самостоятелни платна за движение на водача на пътното превозно средство е забранено да навлиза в крайното ляво платно.

Чл. 17

 1. На пътно платно с три и повече пътни ленти за движение в една посока, обозначени с пътен знак, на водача на пътно превозно средство, което не може да развива, или на което не е разрешено да развива максималната за пътя скорост, се забранява да навлиза в крайната лява лента за тази посока, освен при завиване или заобикаляне.

Чл. 18

 1.  
 2. (1) Водачът на бавно движещо се пътно превозно средство задължително се движи в най-дясната пътна лента, освен при завиване или заобикаляне.

Чл. 19

 1. Когато релсов път е разположен върху платното за движение, водачите на нерелсовите пътни превозни средства, които се намират върху него, са длъжни да го освободят по възможно най-бързия начин при приближаване на релсово превозно средство, за да го пропуснат да премине.

Радел четвърти

Скорост и дистанция. Намалявне на скоростта.

Раздел пети

Маневри

Раздел шести

Сигнали подавани от участниците в движението.

Раздел седми

Завиване на дясно или наляво.

Раздел осми

Завиване в обратна посока. движение назад.

Раздел девети

Изпреварване.

Раздел десети

Разминаване.

Раздел единадесети

Преминаване през кръстовище.

Раздел дванадесети

Железопътен прелез.

Раздел тринадесети

Автомагистрала. Автомобилен път.

Раздел четиринадесети

Особени правила за движение в жилищна зона.

Раздел петнадесети

Особени правила за движение в тунел.

Раздел щестнадесети

Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

Раздел седемнадесети

Използване на светлините.

Раздел осемнадесети

Особени правила за движение за някои участници в движението.

Раздел деветнадесети

Престой. Паркиране.

Раздел двадесети

Задължение на водачите на пътни превозни средства.

Раздел двадесет и първи

Правила за движение на пешеходците.

Раздел двадесет и втори

Поведение на водачите към пешеходците.

Раздел двадесет и трети

Поведение при пътно транспортно произшествие.

Раздел двадесет и четвърти

Особени правила при превоз на пътници и товари.

Глава трета

Пътни превозни средства

Глава четвърта

Правоспособност на водачите на ППС

Глава пета

Права и задължение на службите за контрол

Глава шеста

Принудителни административни мерки

Глава седма

Административно - наказателна отговорност

 

Допълнителни разпоредби

 

Предходни и заключителни разпоредби